Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookieTrợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie
Có thể có một số khoá học cho phép khách vãng lai truy cập

Bạn chưa đăng kí thành viên?

請使用「NTUST校務資訊系統」帳號登入:v仍然無法登入Moodle數位學習平台?v

老師及職員:(無法登入?)

教職員(含專任、兼任老師):帳號請使用 [身分證字號]/[電子郵件信箱],密碼則以您在教職員工資訊系統的密碼登入。(新進教師登入說明)
專案計畫人員:帳號請使用 [身分證字號]/[電子郵件信箱],密碼則以您在專案計畫人員聘任系統的密碼登入。

學生: 

本校學生:帳號請使用 [學號],密碼則以您在學生資訊系統的密碼登入。(本校學生無法登入?)

校際選課生:帳號請使用您在台科大的學號(原學校簡稱 + 原學校學號),學校簡稱請用英文簡稱,(例:ntnuA103005),密碼則以您在外校選課生系統的密碼登入。(查詢密碼(無法登入?)

(三校聯盟選課生補充說明)

交換生:帳號請使用您在台科大的學號(原學校簡稱 + 原學校學號),學校簡稱請用英文簡稱,(例:ntnuA103005),密碼則以您在交換生系統的密碼登入。(查詢密碼)

外校旁聽生:請先 [申請外校旁聽生帳號],一個工作天核准後,請老師將您加入課程的旁聽生。

(碩士學分班」及「隨班附讀」學員 說明)


    本校Moodle數位學習平台為課程之輔助學習工具,提供師生學習及溝通的平台。

其學生的權限認證來自於「學生資訊系統  >  在校生功能(選課系統、學籍系統……)」,故學生畢業後無法再選課,亦無法登入Moodle平台。


為維護自身權益,請勿將帳號與密碼告訴他人,亦請勿冒用他人的帳號 。

閱讀 [修改密碼] 及 [查詢密碼] 詳細說明